ข่าวประชาสัมพันธ์ : องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด


ออนไลน์ : 9

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
คู่มือปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจเพื่อเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 10 พ.ย. 64 7
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ เรื่อง รายชื่อเกษตรกรที่ได้รับความช่วยเหลือเนื่องจากการระบาดของโรคสัตว์ โรคลัมปี สกิน (lumpy skin diseasep 17 ส.ค. 64 36
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ เรื่อง การอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 7,8 27 ก.ค. 64 31
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลถึงผู้ประกอบการร้านค้า 2 มิ.ย. 64 45
พายุวันนี้ 14 พ.ค. 64 60
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ เรื่อง การอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 6 13 พ.ค. 64 52
การสร้างจิตสำนึกที่ดี ในการรณรงค์ส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 29 เม.ย. 64 72
การออกตรวจงานก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑ ต.พระธาตุ 29 เม.ย. 64 56
งานป้องกัน ฯ ทำความสะอาดร่องระบายน้ำ ม.๒ 28 เม.ย. 64 29
ซ่อมแซมสถานีสูบน้ำ ม.๔ 27 เม.ย. 64 47
การติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 27 เม.ย. 64 71
แจ้งเตือน พบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๑๙ เพิ่ม ๔ ราย ในพื้นที่อำเภอเชียงขวัญ 22 เม.ย. 64 65
เพลิงไหม้วันนี้ 20 เม.ย. 64 48
แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564 19 เม.ย. 64 36
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ เรื่อง การอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 4 , ครั้งที่ 5 8 เม.ย. 64 24
การประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาธารณะ 5 เม.ย. 64 42
สถิติเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน และผลการแก้ไขปัญหาให้ประชาชนทราบ พ.ศ.๒๕๖๔ (สำนักปลัด อบต.พระธาตุ) 1 เม.ย. 64 32
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ เรื่อง การอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 3 26 มี.ค. 64 40
ประชาสัมพันธ์การชำระ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้ายประจำปี 2564 9 ธ.ค. 63 132
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ 26 พ.ย. 63 38
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ วันที่ 21 ตุลาคม 2563 21 ต.ค. 63 38
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 (หน้าหลัง) 21 ก.ย. 63 66
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 (หน้าแรก) 21 ก.ย. 63 61
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ เรื่อง การอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 9 31 ส.ค. 63 57
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ เรื่อง การอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 8 26 ส.ค. 63 58
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ตำบลพระธาตุ อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด 21 ส.ค. 63 10
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ เรื่อง รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน 14 ก.ค. 63 65
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ เรื่อง การอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 7 10 ก.ค. 63 41
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ เรื่อง รายงานการประเมิณผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 7 ก.ค. 63 23
มาตรการประหยัดพลังงานน้ำ 21 มิ.ย. 63 11