ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP


ออนไลน์ : 8

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP วันที่
จ้างเหมาซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ก.ย. 65
จ้างเหมาจัดทำแผนที่ภาษีและบันทึกข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินเพื่อรองรับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปีงยประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.ย. 65
จ้างเหมาซ่อมแซมวัสดุสำนักงาน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.ย. 65
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ก.ย. 65
จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ คสล.ภายในตำบลพระธาตุ ๖ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ก.ย. 65
จ้างปรับปรุงถนนคอนกรึตเสริมเหล็ก บ้านแก่งข่า ม. ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ก.ย. 65
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู บ้านดอนยาง ม. ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ก.ย. 65
จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านบุ่งค้า หมู่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ก.ย. 65
จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนสำราญใต้ ม. ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ก.ย. 65
ซื้อวัสดุสำนักงาน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ก.ย. 65
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ก.ย. 65
จ้างจ้างเหมางานบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์สำนักงาน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ก.ย. 65
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ก.ย. 65
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ส.ค. 65
ซื้อวัสดุดับเพลิง ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ส.ค. 65
ซื้อวัสดุป้ายประชาสัมพันธ์ ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ส.ค. 65
ซื้อสื่อการเรียนการสอน (วัสดุรายหัว) ศพด.ม.7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ส.ค. 65
ซื้อซื้อสื่อการเรียนการสอน (วัสดุรายหัว) ศพด.ม.4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ส.ค. 65
จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ส.ค. 65
จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ส.ค. 65
ซื้อวัสดุสำนักงาน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ส.ค. 65
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ส.ค. 65
จ้างเหมาจัดซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ส.ค. 65
ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ส.ค. 65
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังปากบุ่ง หมู่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ส.ค. 65
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนวิเวก หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ส.ค. 65
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ส.ค. 65
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ก.ค. 65
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ก.ค. 65
จ้างจ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ก.ค. 65
ซื้อวัสดุสำนักงาน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มิ.ย. 65
จ้างซ่อมแซมเครื่องพันหมอกควัน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มิ.ย. 65
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มิ.ย. 65
ซื้อจัดซื้อวัสดุโครงการช่วยเหลือซ่อมแซมที่อยู่อาศัยผู้ยากไร้ ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มิ.ย. 65
ซื้อวัสดุสำนักงาน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มิ.ย. 65
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 มิ.ย. 65
จ้างก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก อบต.พระธาตุ หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มิ.ย. 65
จ้างเหมาขุดร่องระบายน้ำ หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มิ.ย. 65
จ้างเหมาบริการบุคคลช่วยงานกองช่าง ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มิ.ย. 65
จ้างเหมาบริการบุคคลช่วยงานกองช่าง ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มิ.ย. 65
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักและขยายไหล่ทาง บ้านโนนก้านเหลือง หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มิ.ย. 65
ซื้อวัสดุสำนักงาน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 มิ.ย. 65
จ้างเหมาบริการบุคคลช่วยงานกองช่าง ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พ.ค. 65
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พ.ค. 65
จ้างเหมาปรับปรุงระบบอินเตอร์ภายในสำนักงาน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พ.ค. 65
ซื้อวัสดุสำนักงาน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พ.ค. 65
จ้างจ้างเหมาคนงานทั่วไป (ผู้ช่วยบันทึกข้อมูลด้านพัสดุ) เดือน มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พ.ค. 65
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พ.ค. 65
ซื้อวัสดุถุงยังชีพ ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 พ.ค. 65
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พ.ค. 65