E-Service คำร้องออนไลน์


ออนไลน์ : 13

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP วันที่
ซื้อวัสดุป้ายประชาสัมพันธ์ผลคะแนนเลือกตั้งท้องถิ่น ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พ.ย. 64
ซื้อวัสดุอื่นๆ ๔๔ รายการ (สำหรับงานเลือกตั้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ต.ค. 64
ซื้อวัสดุสำนักงาน ๒๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ต.ค. 64
ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ต.ค. 64
ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ต.ค. 64
ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ต.ค. 64
ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ต.ค. 64
ซื้อจัดซื้อวัสดุประชาสัมพันธ์ ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ต.ค. 64
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ต.ค. 64
ซื้อวัสดุป้ายประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ๒๕๖๔ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ต.ค. 64
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ต.ค. 64
จ้างเหมาพนักงานประจำรถบบรทุกน้ำ จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ต.ค. 64
จ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถบรรทุกน้ำ จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ต.ค. 64
จ้างเหมาบริการผู้ดูแลสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า หมู่ที่ ๓ จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ต.ค. 64
จ้างเหมาบริการคนงานรักษาความปลอดภัย จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ต.ค. 64
จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านดอนยาง ไปหมู่ที่ ๔ บ้านดอนวิเวก โดยวิธีคัดเลือก 4 ต.ค. 64
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ก.ย. 64
จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการ อบต. หมู่ที่ ๑ จำนวน ๑ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ก.ย. 64
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.ย. 64
ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.ย. 64
ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.ย. 64
ซื้อวัสดุสำนักงาาน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ก.ย. 64
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ก.ย. 64
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ก.ย. 64
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ก.ย. 64
ซื้อวัสดุสำนักงาน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ก.ย. 64
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ก.ย. 64
ซื้อสื่อการเรียนการสอน (วัสดุรายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนสำราญใต้ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ก.ย. 64
ซื้อสื่อการเรียนการสอน (วัสดุรายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนวิเวก หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ก.ย. 64
ซื้อวัสดุสำนักงาน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ก.ย. 64
จ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านดอนสำราญใต้ หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ก.ย. 64
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านดอนยาง ไปหมู่ที่ ๔ บ้านดอนวิเวก 7 ก.ย. 64
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก บ้านดอนยาง หมู๋ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ก.ย. 64
จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนก้านเหลือง หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ส.ค. 64
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนวิเวก หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ส.ค. 64
ซื้อจัดซื้อวัสดุตามโครงการมาตรการควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๐๙ (Covid-๑๙) ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ส.ค. 64
ซื้อวัสดุสำนักงาน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ค. 64
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์เช็ค) ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มิ.ย. 64
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ๒/๒๕๖๓ (เยียวยา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มิ.ย. 64
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มิ.ย. 64
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 มิ.ย. 64
ซื้อจัดซื้อผ้าใบเต็นท์ จำนวน ๓ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มิ.ย. 64
ซื้อวัสดุตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พ.ค. 64
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พ.ค. 64
ซื้อวัสดุสำนักงาน ๓๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พ.ค. 64
จ้างเหมาล้างทำความสะอาดและเติมน้ำยาเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑๕ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พ.ค. 64
ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 พ.ค. 64
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พ.ค. 64
ซื้อผ้าปูโต๊ะสำเร็จรูป จำนวน ๑๐ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พ.ค. 64
จ้างเหมาซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า บ้านดอนวิเวก หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พ.ค. 64