หัวหน้าส่วนราชการ


ออนไลน์ : 10

หัวข้อ :: หัวหน้าส่วนราชการ

หัวหน้าส่วนราชการ


ว่าง
ปลัด อบต.


นางลัดดา คลังสำโรง
รองปลัด อบต.
รักษาราชการแทนปลัด อบต.


ว่าง
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายณรงศักดิ์ ลือยงวัฒนา
ผู้อำนวยการกองช่าง


นางชลธิชา โพธิ์ศรีรัตน์
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาวกัญญาภัค โกมิฬ
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม


นางสาวจุราภรณ์ ตรีกุล
ผู้อำนวยการกองการศึกษา