สำนักปลัด


ออนไลน์ : 16

หัวข้อ :: สำนักปลัด

สำนักปลัด


นางชลธิชา โพธิ์ศรีรัตน์
หัวหน้าสำนักปลัด


นายดนัย โครตโยธา
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป


นายธนกร งามโนนทอง
รักษาการในตำแหน่งนิติกร
ชำนาญการพิเศษ


นายทรงยศ เกิดปิยะ
นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ


จ่าสิบเอกองอาจ อินทะชัย
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นายชัชรินทร์ สุภารี
เจ้าพนักงานป้องกันฯ ปฏิบัติงาน


นายสมบัติ มะลาไลย์
คนสวน


นายวิทยา โพธิ์ศรีรัตน์
พนักงานขับรถยนต์


นายสงวนศักดิ์ จันทะสม
ยามรักษาการ