อบต.พระธาตุ

องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ

Prathad Subdistrict Administrative Organization

กองคลัง


ออนไลน์ : 14

หัวข้อ :: กองคลัง

กองคลัง


นางศรีสุรัตน์ รัศมีศรีปัดถา
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางสาวปราณี เลิศลำหวาน
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ


นางคำกลอน อุ่นเจริญ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน


นายสมบูรณ์ จันทะวัช
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้


นางสาวฐิตาพร สุนทรวัฒน์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี