กองคลัง


ออนไลน์ : 7

หัวข้อ :: กองคลัง

กองคลัง


ว่าง
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางสาวณัฐกานต์ ทองยศ
หัวหน้าฝ่ายการเงิน
รักษาราชการแทน ผอ.กองคลัง


นางสาวปราณี เลิศลำหวาน
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ


นางคำกลอน อุ่นเจริญ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน


นายสมบูรณ์ จันทะวัช
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้


นางสาวบังอร สุนทรวัฒน์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี