อบต.พระธาตุ

องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ

Prathad Subdistrict Administrative Organization

แผนพัฒนาท้องถิ่น


ออนไลน์ : 15

แผนพัฒนาท้องถิ่น วันที่ โหลด
แผนพัฒนาท้องถิ่น(2566-2570)แก้ไข เพิ่มเติม ครั้งที่ 1   6 ธ.ค. 2565 12
แผนพัฒนา 2566-2570   21 มี.ค. 2565 14
แผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม ฉบับทบทวน (พ.ศ.2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ   20 เม.ย. 2564 166