องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 043-611022 "ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธฺ์ของาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม"
หัวข้อ :: กองช่าง


 

นายณรงศักดิ์  ลือยงวัฒนา
ผู้อำนวยการกองช่าง

   

 

นายสมพร   กะตุดทอง
พนักงานสูบน้ำ  หมู่ที 3

 
 

นายชูชาติ  วรวงศ์
พนักงานสูบน้ำ  หมู่ที่ 4

     

 

นายประวิทย์  น้าวแสง
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

 
 

นางสาวจีรนันท์  ปราบมนตรี
ผู้ช่วยธุรการกองช่าง

     
วันที่ : 28 กันยายน 59   View : 686