องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 043-611022 "ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธฺ์ของาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม"

 

นายสมพงษ์ โพธินาม
กำนันตำบลพระธาตุ
บ้านบุ่งค้า  หมู่ที่ 3

   

 

นางเยาว์รัตน์  วิระทูล
ผู้ใหญ่บ้าน  บ้านวังปากบุ่ง  หมู่  1

 
 

นายจำนงค์  วาศรัตน์
ผู้ใหญ่บ้าน  บ้านดอนยาง  หมู่  2

     

 

นายเกรียงไกร  ปราบมนตรี
ผู้ใหญ่บ้าน บ้านดอนวิเวก หมู่  4

 
 

นางสมหมาย  โขงจำปา
ผู้ใหญ่บ้าน โนนก้านเหลือง  หมู่  5

     

 

นายสมพร  ไชยคิรินทร์
ผู้ใหญ่บ้าน ดอนสำราญเหนือ หมู่ 6

 
 

นางศรินก์รัตน์  อารีสนั่น
ผู้ใหญ่บ้าน ดอนสำราญใต้ หมู่ 7

     

 

นายหนูแดง   สุนทรวัฒน์
ผู้ใหญ่บ้านบ้านแก่งข่า  หมู่  8

   
     
View : 734