องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 043-611022 "ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธฺ์ของาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม"

นายอัมพร โขงจำปา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ


 
 

นายชัยศิลป์   โขวัฒน์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล


 
 

นายสืบศักดิ์   จันทะสม
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล


 
 

นางรำไพ    มหามาตย์
เลขานายกองค์การบริหารส่วนตำบล

View : 1069