องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 043-611022 "ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธฺ์ของาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม"

 

นายสมพงษ์   อนารัตน์
ประธานสภา อบต.
ส.อบต. หมู่ 6

   

 

นายสุพิน   ปราบมนตรี
รองประธานสภา อบต.
ส.อบต.หมู่ 4

 
 

นางสาวเพลินใจ   ดีสมบัติ
เลขานุการสภา อบต.
ส.อบต. หมู่ 8

     

 

นายทองมี  โพธิ์ชัยแสน
ส.อบต.หมู่ 1

 
 

นายบุญหลาย  คำภักดี
ส.อบต.หมู่ 1

     

 

นายสังเวียน  แก้วกาหลง
ส.อบต.หมู่ 2

 
 

นายวงษเดช ดวงประทุม
ส.อบต.หมู่ 3

     

 

นายศักดา   พาสี
ส.อบต.หมู่  3

 
 

นายสมบัติ   เอกวงค์ษา
ส.อบต.หมู่ 4

     

 

นายสุรสิทธิ์  วิชาพล
ส.อบต. หมู่ 5

 
 

นายธนพัฒน์  โพธิรัตน์
ส.อบต. หมู่ 5

     

 

นายเผ่า   เวียงอินทร์
ส.อบต. หมู่ 6

 
 

นางนารี   อารีสนั่น
ส.อบต. หมู่ 7

     

 

นายสมใจ  โปร่งมณี
ส.อบต. หมู่ 7

 
 

นายสำราญ  บุญชัยมิ่ง
ส.อบต. หมู่ 8

     
View : 881