องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 043-611022 "ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธฺ์ของาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม"
หัวข้อ :: ประเด็นยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ
 
  1. เพิ่มศักยภาพผลผลิตสินค้าภาคการเกษตรให้ได้มาตรฐานและแข่งขันได้
  2. ส่งเสริมการผลิต การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวให้เข้มแข็ง
  3. พัฒนาคนให้มีความรู้ มีคุณภาพชีวิตที่ดี พัฒนาอาชีพ ทักษะฝีมือ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
  4. สร้างสังคมแห่งความมั่นคงและปลอดภัย
วันที่ : 18 เมษายน 59   View : 512