องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 043-611022 "ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธฺ์ของาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม"
หัวข้อ :: เป้าประสงค์

เป้าประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ
 

 

  1. เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าภาคการเกษตรให้ได้มาตรฐานและแข่งขันได้
  2. เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับอุตสาหกรรมการผลิต การค้า และการบริการ
  3. เพื่อสร้างสังคมที่เข้มแข็งและการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขภายใต้การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
วันที่ : 18 เมษายน 59   View : 504