องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 043-611022 "ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธฺ์ของาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม"
หัวข้อ :: วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ

“ประชาชนมีรายได้ต่อหัวเพิ่มขึ้น

มูลค่าผลผลิตภาคอุตสาหกรรม เกษตร

ท่องเที่ยวและบริการเพิ่มขึ้นเทียบกับจังหวัดอื่น”

 

วันที่ : 19 เมษายน 59   View : 551