องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 043-611022 "ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธฺ์ของาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม"
หัวข้อ :: พันธกิจ

พันธกิจองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ

 
  1. พัฒนาคนและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการเกษตร
  2. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และมาตรฐานการผลิตข้าวหอมมะลิ
  3. สร้างเครือข่ายและส่งเสริมการตลาดข้าวหอมมะลิสู่สากล
  4. พัฒนาและปรับปรุงอุตสาหกรรมการผลิตและบริการให้ได้มาตรฐาน
  5. พัฒนาคน สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้มีคุณภาพ
วันที่ : 19 เมษายน 59   View : 492