องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 043-611022 "ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธฺ์ของาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม"
หัวข้อ :: สำนักปลัด

​​

 

นายนุกูล  บำรุงเอื้อ
ปลัด อบต.

   
​​
 

นางลัดดา  คลังสำโรง
รองปลัด อบต.

   
​​​

นางชลธิชา  โพธิ์ศรีรัตน์
หัวหน้าสำนักปลัด

   

 

นายดนัย  โครตโยธา
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

 
 

นางสายใย  จันทะศรี
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน

     

 

นายธนกร  งามโนนทอง
นิติกร

 
 

นายชัชรินทร์  สุภารี
เจ้าพนักงานป้องกันฯ

     

นายทรงยศ  เกิดปิยะ
นักจัดการงานทั่วไป

 

จ่าสิบเอกองอาจ  อินทะชัย
เจ้าพนักงานธุรการ

     

นายสมบัติ  มะลาไลย์
คนสวน

 

นายวิทยา โพธิ์ศรีรัตน์
พนักงานขับรถยนต์

     

นายสงวนศักดิ์  จันทะสม
ยามรักษาการ

วันที่ : 28 กันยายน 59   View : 827