องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 043-611022 "ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธฺ์ของาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม"
หัวข้อ :: สำนักปลัด

​​

 

นายนุกูล  บำรุงเอื้อ
ปลัด อบต.

   
​​
 

นางลัดดา  คลังสำโรง
รองปลัด อบต.

   
​​​

นางชลธิชา  โพธิ์ศรีรัตน์
หัวหน้าสำนักปลัด

   

 

นายดนัย  โครตโยธา
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

 

 ว่าง
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน

     

 

นายธนกร  งามโนนทอง
นิติกร

 
 

นายชัชรินทร์  สุภารี
เจ้าพนักงานป้องกันฯ

     

นายทรงยศ  เกิดปิยะ
นักจัดการงานทั่วไป

 

จ่าสิบเอกองอาจ  อินทะชัย
เจ้าพนักงานธุรการ

     

นายสมบัติ  มะลาไลย์
คนสวน

 

นายวิทยา โพธิ์ศรีรัตน์
พนักงานขับรถยนต์

     

นายสงวนศักดิ์  จันทะสม
ยามรักษาการ

วันที่ : 28 กันยายน 59   View : 1112