องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 043-611022 "ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธฺ์ของาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม"
หัวข้อ :: กองคลัง

นางสาคร    วุฒิพันธ์
 ผู้อำนวยการกองคลัง

 
   

 

นางอ้อมใจ  เอกวุธ
นักวิชาการพัสดุ

 
 

นางสาวณัฐกานต์  ทองยศ
หัวหน้าฝ่ายการเงิน

     

 

นางจิตรดา  พันธ์เพชร
นักวิชาการจัดเก็บรายได้

 
 

นายสมบูรณ์  จันทะวัช
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

     

 

นางสาวบังอร  สุนทรวัฒน์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

   
     
วันที่ : 28 กันยายน 59   View : 831