องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 043-611022 "ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธฺ์ของาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม"
หัวข้อ :: ส่วนการศึกษา


 

นางสาวจุฬาภรณ์  ตรีกุล
นักบริหารการศึกษา

   

 

นางสาวมยุลี   นีลพันธ์
นักวิชาการศึกษา

   

 

นางรำไพ   ฝาดแสนสี
ครูผู้ดูแลเด็กอันดับครูคส.1
บ้านดอนสำราญใต้

 
 

นางสาวณิชาดา  สุดสังข์
ผู้ดูแลเด็ก
บ้านดอนสำราญใต้

     

 

นางนวลจันทร์  แน่นอุดร
ครูผู้ดูแลเด็กอันดับครูคส.1
บ้านดอนวิเวก

 
 

นางศิรินาถ  โรมศรี
ผู้ดูแลเด็ก
บ้านดอนวิเวก

     
วันที่ : 26 ธันวาคม 59   View : 619