องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 043-611022 "ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธฺ์ของาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม"
หัวข้อ :: กองสวัสดิการสังคม


 

นางสาวกัญญาภัค  โกมิฬ
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

   

 

นางสาวพิชญ์พัฒน์  วรรณมาศ
นักพัฒนาชุมชน

   
วันที่ : 26 ธันวาคม 59   View : 627