ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ


ออนไลน์ : 16

หัวข้อ :: ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ

ยุทธศาสตร์
องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ


1. เพิ่มศักยภาพผลผลิตสินค้าภาคการเกษตรให้ได้มาตรฐานและแข่งขันได้
2. ส่งเสริมการผลิต การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวให้เข้มแข็ง
3. พัฒนาคนให้มีความรู้ มีคุณภาพชีวิตที่ดี พัฒนาอาชีพ ทักษะฝีมือ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
4. สร้างสังคมแห่งความมั่นคงและปลอดภัย
วันที่ : 18 พฤศจิกายน 62   View : 208