คู่มือปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจเพื่อเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐


ออนไลน์ : 12

หัวข้อ :: คู่มือปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจเพื่อเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

คู่มือการปฏิบัติงาน
เปิดไฟล์
โพสโดย : สำนักงาน อบต.พระธาตุ   วันที่ : 10 พฤศจิกายน 64   View : 8
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :