อบต.พระธาตุ

องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ

Prathad Subdistrict Administrative Organization

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP


ออนไลน์ : 10

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP วันที่
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ธ.ค. 2566
ซื้อชุดกีฬาพร้อมสกรีนตามโครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเชียงขวัญเกมส์ ครั้งที่ ๑๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๖ รายการ (คลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ธ.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อถุงยังชีพ จำนวน ๖๕ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พ.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พ.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พ.ย. 2566
จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ต.ค. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการเลือกตั้ง จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ต.ค. 2566
จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์งานเลือกตั้ง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ต.ค. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการเลือกตั้ง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ต.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนสำราญใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ต.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนวิเวก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ต.ค. 2566
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมันแก๊สโซฮอล์ ๙๕) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ต.ค. 2566
จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป (ผู้ช่วยงานกองช่าง) จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (รถยนต์ส่วนกลาง) และเครื่องตัดหญ้าและงานอื่นๆขององค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ต.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน ๑ รายการ (น้ำดื่ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ต.ค. 2566
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (รถบรรทุกน้ำ) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ต.ค. 2566
จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไปเพื่อปฎิบัติงานบันทึกข้อมูลสำนักปลัด จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ก.ย. 2566
จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป (พนักงานประจำรถบรรทุกน้ำ ) จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ก.ย. 2566
จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป (พนักงานประจำรถบรรทุกน้ำ) จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ก.ย. 2566
จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป (ผู้ช่วยงานกองช่าง) จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ก.ย. 2566
จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป(เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน) จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ก.ย. 2566
จ้างจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป (รักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงาน) จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ก.ย. 2566
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ก.ย. 2566
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ก.ย. 2566
จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป เพื่อปฎิบัติงานบันทึกข้อมูลด้านสถิติสำนักปลัด จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ก.ย. 2566
จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป (แม่บ้านดูแลรักษาความสะอาดอาคารสำนักงาน) จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ก.ย. 2566
จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป (ผู้ดูแลสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า ) หมู่ที่ ๓ จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ก.ย. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมสถานีสูบน้ำบ้านบุ่งค้าและบ้านดอนวิเวก หมู่ที่ ๓ , หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.ย. 2566
จ้างเหมาบริการคนงานงานทั่วไป (ผู้ช่วยบันทึกข้อมูลด้านพัสดุ) จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน ๑ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ก.ย. 2566
จ้างปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อรองรับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและเตรียมความพร้อมนำข้อมูลเข้าสู่ LTAX ONLINE ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ก.ย. 2566
ซื้อโครงการรณรงค์ป้องกันภัยพิบัติ ประจำปี ๒๕๖๖ ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ส.ค. 2566
ซื้อโครงการรณรงค์ป้องกันภัยพิบัติ ประจำปี ๒๕๖๖ ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ส.ค. 2566
ซื้อโครงการรณรงค์ป้องกันภัยพิบัติ ประจำปี ๒๕๖๖ ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ๑ รายการ (พช.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ส.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค) ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ๔ รายการ (ช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ส.ค. 2566
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำท่อคอนกรีต ชนิดท่อครึ่งซีกพร้อมบ่อพัก คสล. บ้านดอนสำราญใต้ หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ส.ค. 2566
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำท่อคอนกรีต ชนิดท่อครึ่งซีกพร้อมบ่อพัก คสล. บ้านดอนสำราญใต้ หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ส.ค. 2566
จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านวังปากบุ่ง หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ส.ค. 2566
จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านวังปากบุ่ง หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ส.ค. 2566
จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านวังปากบุ่ง หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ส.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนก้านเหลือง หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ส.ค. 2566
ซื้อสื่อการเรียนการสอน (วัสดุรายหัว) ศพด. หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ส.ค. 2566