อบต.พระธาตุ

องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ

Prathad Subdistrict Administrative Organization

หัวหน้าส่วนราชการ


ออนไลน์ : 3

หัวข้อ :: หัวหน้าส่วนราชการ

หัวหน้าส่วนราชการ


นายศุภชัย สัตนาโค
ปลัด อบต.
เบอร์โทร : 0944206413


นางลัดดา ศิริสาร
รองปลัด อบต.
เบอร์โทร : 0956541203


นางสาวเครือแก้ว ทองดี
ผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์โทร : 0846158855


นายณรงศักดิ์ ลือยงวัฒนา
ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์โทร : 0879541248


นางชลธิชา โพธิ์ศรีรัตน์
หัวหน้าสำนักปลัด
เบอร์โทร : 0910507821


นางสาวกัญญาภัค โกมิฬ
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
เบอร์โทร : 086 8586476


นางสาวจุราภรณ์ ตรีกุล
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
เบอร์โทร : 0878530836