อบต.พระธาตุ

องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ

Prathad Subdistrict Administrative Organization

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


ออนไลน์ : 7

หัวข้อ :: กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


นางสาวจุฬาภรณ์ ตรีกุล
ผู้อำนวยการกองการศึกษา


นางสาวมยุลี นีลพันธ์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ


นางรำไพ ฝาดแสนสี
ครูผู้ดูแลเด็กอันดับครู คศ.1
บ้านดอนสำราญใต้


นางสาวณิชาดา สุดสังข์
ผู้ดูแลเด็ก
บ้านดอนสำราญใต้


นางนวลจันทร์ แน่นอุดร
ครูผู้ดูแลเด็กอันดับครู คศ.1
บ้านดอนวิเวก


นางศิรินาถ โรมศรี
ผู้ดูแลเด็ก
บ้านดอนวิเวก