อบต.พระธาตุ

องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ

Prathad Subdistrict Administrative Organization

กองสวัสดิการสังคม


ออนไลน์ : 2

หัวข้อ :: กองสวัสดิการสังคม

กองสวัสดิการสังคม


นางสาวกัญญาภัค โกมิฬ
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม


นางสาวพิชญ์พัฒน์ วรรณมาศ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ