อบต.พระธาตุ

องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ

Prathad Subdistrict Administrative Organization

สมาชิกสภา อบต.


ออนไลน์ : 4

หัวข้อ :: สมาชิกสภา อบต.

สมาชิกสภา อบต.


นายบุญช่วย วิเศษสัตย์
ส.อบต.หมู่ 4 ประธานสภา อบต.พระธาตุ


นายวิชญสิทธิ์ นันสะอาง
ส.อบต.ม.5 รองประธานสภา อบต.พระธาตุ


น.ส.จันทร์เพ็ญ มุขสาร
ส.อบต.ม.2 เลขานุการสภา อบต.พระธาตุ


นางณัฐธิสา วอร์ด
ส.อบต.หมู่ 1


นายศักดิ์ดา พาสี
ส.อบต.หมู่ 3


นายสมพงษ์ อนารัตน์
ส.อบต.หมู่ 6


นายสมใจ โปร่งมณี
ส.อบต.หมู่ 7


ว่าที่ร้อยตรี เจริญพงษ์ ปัตตะเน
ส.อบต.หมู่ 8