อบต.พระธาตุ

องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ

Prathad Subdistrict Administrative Organization

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน


ออนไลน์ : 11

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน วันที่ โหลด
คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประกอบการใช้ดุลพินิจเปิดเผยและไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐   9 ก.พ. 2565 158
คู่มือปฏิบัติงานในการบันทึกข้อมูลระบบศูนย์ข้อมูลการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภา ฯ   9 ก.พ. 2565 136
คู่มือการปฏบัติงาน ITA Manual 2022   9 ก.พ. 2565 121
คู่มือการปฏิบัติงานคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน   22 เม.ย. 2564 170
คูู่มือ "4 ขั้นตอนพิทักษ์เด็ก"ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19   22 เม.ย. 2564 396
คู่มือการปฏิบัติงานคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน   22 เม.ย. 2564 154
แนวทางการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น   20 เม.ย. 2564 164
คู่มือการปฏิบัติงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   19 เม.ย. 2564 131