อบต.พระธาตุ

องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ

Prathad Subdistrict Administrative Organization

วิสัยทัศน์-พันธกิจ


ออนไลน์ : 6

หัวข้อ :: วิสัยทัศน์-พันธกิจ

วิสัยทัศน์
องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ


วิสัยทัศน์

“ประชาชนมีรายได้ต่อหัวเพิ่มขึ้น
มูลค่าผลผลิตภาคอุตสาหกรรม เกษตร
ท่องเที่ยวและบริการเพิ่มขึ้นเทียบกับจังหวัดอื่น”

พันธกิจ

       1. พัฒนาคนและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการเกษตร
       2. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และมาตรฐานการผลิตข้าวหอมมะลิ
       3. สร้างเครือข่ายและส่งเสริมการตลาดข้าวหอมมะลิสู่สากล
       4. พัฒนาและปรับปรุงอุตสาหกรรมการผลิตและบริการให้ได้มาตรฐาน
       5. พัฒนาคน สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้มีคุณภาพ

เป้าประสงค์

       1. เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าภาคการเกษตรให้ได้มาตรฐานและแข่งขันได้
       2. เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับอุตสาหกรรมการผลิต การค้า และการบริการ
       3. เพื่อสร้างสังคมที่เข้มแข็งและการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขภายใต้การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

วันที่ : 14 มิถุนายน 2562   View : 868