อบต.พระธาตุ

องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ

Prathad Subdistrict Administrative Organization

ข้อมูลทั่วไป


ออนไลน์ : 7

หัวข้อ :: ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ

ทิศเหนือ       
ติดต่อตำบลสะอาด และตำบลดอนโอง อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีแนวเขต เริ่มต้นจากกึ่งกลางลำน้ำชี บริเวณพิกัด  U C ๖๖๐๙๑๙  ไปทางทิศตะวันออก ตามร่องน้ำลึกลำน้ำชี สิ้นสุดลำน้ำชี บริเวณพิกัด  U C ๗๑๐๘๘๓
ทิศตะวันออก         
ติดต่อตำบลดอนโอง   อำเภอโพธิ์ชัย  จังหวัดร้อยเอ็ด   และตำบลพลับพลา   อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากกึ่งกลางลำน้ำชี บริเวณพิกัด U C ๗๑๐๘๘๓  ไปทางทิศใต้ตามร่องน้ำลึกลำน้ำชี สิ้นสุดลำน้ำชี บริเวณพิกัด  U C ๗๑๑๘๖๔  รวมระยะทางด้านทิศตะวันออก ประมาณ  ๓  กิโลเมตร
ทิศใต้                       
ดต่อกับตำบลพลับพลา และตำบลพระเจ้า   อำเภอเชียงขวัญ   จังหวัดร้อยเอ็ด  โดยมีแนวเขต  เริ่มต้นจากกึ่งกลางลำน้ำชี บริเวณพิกัด  U C ๗๑๑๘๖๔   ผ่านกุดแข้  บริเวณพิกัด U C ๗๑๐๘๖๔  ไปถึงสี่แยกถนนสายบ้านดอนสำราญใต้ - ดอนชัย  ไปตามถนน  สายบ้านดอนสำราญใต้ - ดอนชัย  บริเวณพิกัด   U C  ๖๘๕๘๓๕  โค้งไปทางทิศเหนือ ผ่านถนนสายบ้านพระเจ้า -  บ้านงิ้ว  บริเวณพิกัด    U C  ๖๘๓๘๔๒    ไปทางทิศตะวันตกเฉียง เหนือ ผ่านถนนสายบ้านพระเจ้า - ดอนสำราญเหนือ    บริเวณพิกัด    U C ๖๗๗๘๔๘  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  สิ้นสุดที่ถนนสายบ้านหวายหลึม - ดอนยางบริเวณพิกัด U C ๖๖๐๘๖๐  รวมระยะทางทิศใต้ประมาณ  ๗.๕  กิโลเมตร
ทิศตะวันตก            
ติดต่อตำบลบ้านเขือง  ตำบลเชียงขวัญ   และตำบลพระเจ้า   อำเภอเชียงขวัญ  จังหวัดร้อยเอ็ด  โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากกึ่งกลางถนนสายบ้านหวายหลึม - ดอนยาง บริเวณพิกัด UC ๖๖๐๘๖๐  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตามถนนก่อนจะถึงบ้านโพธิ์กลาง  บริเวณพิกัด   UC ๖๕๔๘๗๒  ไปทางทิศเหนือผ่านถนนระหว่างบ้านโพธิ์กลาง -  ดอนยางบริเวณพิกัด  UC ๖๕๙๘๗๗   ไปทางทิศเหนือตัดผ่านปากบุ่ง บริเวณพิกัด   U C ๖๖๑๘๘๒  ไปทางทิศเหนือผ่านทางทิศตะวันออกกุดผือ     บริเวณพิกัด    U C ๖๕๘๘๙๕ 

เนื้อที่        ตำบลพระธาตุมีพื้นที่ประมาณ  26.94  ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ  16,535  ไร่
ภูมิประเทศ  สภาพพื้นที่โดยทั่วไปของตำบลพระธาตุ เป็นที่ราบสูงถึงที่ราบลุ่มในระดับความสูงประมาณ   130 – 140  เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง สภาพดินส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทราย มีคุณสมบัติไม่อุ้มน้ำ การใช้ประโยชน์ที่ดินส่วนใหญ่ ใช้ทำการเกษตร เช่นการทำนา เลี้ยงสัตว์

เขตการปกครองของตำบลพระธาตุ
ตำบลพระธาตุมีหมู่บ้านในความรับผิดชอบ  จำนวน  8  หมู่บ้าน  ดังนี้
1. บ้านวังปากบุ่ง                        หมู่ที่ 1
2. บ้านดอนยาง                         หมู่ที่ 2
3. บ้านบุ่งค้า                             หมู่ที่ 3
4. บ้านดอนวิเวก                        หมู่ที่ 4
5. บ้านโนนก้านเหลือง                 หมู่ที่ 5
6. บ้านดอนสำราญเหนือ              หมู่ที่ 6
7. บ้านดอนสำราญใต้                 หมู่ที่ 7
8. บ้านแก่งข่า                           หมู่ที่ 8
 

วันที่ : 26 มกราคม 2560   View : 1141