อบต.พระธาตุ

องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ

Prathad Subdistrict Administrative Organization

งบแสดงฐาานะทางการเงิน


ออนไลน์ : 6

งบแสดงฐาานะทางการเงิน วันที่ โหลด
รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖   6 ก.พ. 2567 133