อบต.พระธาตุ

องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ

Prathad Subdistrict Administrative Organization

ข่าวประชาสัมพันธ์ : องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด


ออนไลน์ : 6

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
เปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 16 พ.ค. 2567 3
ประกาศใช้แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ(พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ.2567 7 พ.ค. 2567 4
รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี 29 เม.ย. 2567 16
ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 10 เม.ย. 2567 17
แบบวัด EIT ขององค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ 5 เม.ย. 2567 11
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 3 เม.ย. 2567 14
กิจกรรมปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส 22 มี.ค. 2567 210
ธนาคารขยะตำบลพระธาตุ 14 มี.ค. 2567 90
การประชาคมแผนพัฒนาตำบล ประจำปี พ.ศ.2567 12 มี.ค. 2567 35
การประชาคมแผนพัฒนาตำบล ประจำปี พ.ศ.2567 8 มี.ค. 2567 31
ประกาศขายพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.พ. 2567 33
รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ 6 ก.พ. 2567 162
ประกาศกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินต่อปี (เพิ่มเติม) 10 พ.ย. 2566 206
ประกาศตรวจสอบพัสดุประจำปี 2566 31 ต.ค. 2566 263
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต พ.ศ.2567 31 ต.ค. 2566 12
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต พ.ศ.2567 31 ต.ค. 2566 6
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต พ.ศ.2567 31 ต.ค. 2566 6
ประกาศรายไตรมาส 4 ปี 2566 25 ต.ค. 2566 230
ประกาศแผนซ่อมบำรุง 2567 13 ต.ค. 2566 165
ประกาศรายการการรับ-จ่ายเงิน 2566 6 ต.ค. 2566 206
รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy 4 ต.ค. 2566 11
รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา 4 ต.ค. 2566 9
ข้อมูลสถิติการให้บริการ พ.ศ.2566 4 ต.ค. 2566 15
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อ องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ 13 ก.ย. 2566 269
ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ 11 ก.ย. 2566 269
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2565 30 เม.ย. 2566 382
รายงานการติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2566 (6 เดือนแรก) 30 เม.ย. 2566 194
รายงานผู้สอบบัญชีและงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 20 เม.ย. 2566 189
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 7 เม.ย. 2566 285
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน 2566 6 เม.ย. 2566 192