อบต.พระธาตุ

องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ

Prathad Subdistrict Administrative Organization

ข่าวประชาสัมพันธ์ : องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด


ออนไลน์ : 14

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินต่อปี (เพิ่มเติม) 10 พ.ย. 2566 22
ประกาศตรวจสอบพัสดุประจำปี 2566 31 ต.ค. 2566 28
ประกาศรายไตรมาส 4 ปี 2566 25 ต.ค. 2566 43
ประกาศรายการการรับ-จ่ายเงิน 2566 6 ต.ค. 2566 44
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2565 30 เม.ย. 2566 180
รายงานการติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2566 (6 เดือนแรก) 30 เม.ย. 2566 111
รายงานผู้สอบบัญชีและงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 20 เม.ย. 2566 120
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 7 เม.ย. 2566 224
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน 2566 6 เม.ย. 2566 111
การดำเนินการตามาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 2566 6 เม.ย. 2566 153
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ 6 เม.ย. 2566 103
รายงานผลตามนโยบาย NO GIFT POLICY ประจำปี พ.ศ.2566 6 เม.ย. 2566 63
การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ 2566 6 เม.ย. 2566 67
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2566 4 เม.ย. 2566 78
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.2566 4 เม.ย. 2566 76
การสร้างวัฒนธรรมไม่รับของขวัญ 4 เม.ย. 2566 66
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2566 (สำนักปลัด) 4 เม.ย. 2566 86
พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 4 เม.ย. 2566 55
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 4 เม.ย. 2566 55
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 4 เม.ย. 2566 93
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 4 เม.ย. 2566 59
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานส่วนบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 4 เม.ย. 2566 54
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 4 เม.ย. 2566 62
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 4 เม.ย. 2566 56
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy Policy องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ 4 เม.ย. 2566 89
คู่มือปฏิบัติงานในการบันทึกข้อมูลระบบศูนบ์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและทะเบียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 เม.ย. 2566 120
คู่มือประชาชน 4 เม.ย. 2566 61
คู่มือรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ พ.ศ.2566 4 เม.ย. 2566 69
คู่มือปฏิบัติงานคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน 4 เม.ย. 2566 68
ข้อมูลสถิติการให้บริการอินเตอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ 2566 (6 เดือนแรก) 4 เม.ย. 2566 62