อบต.พระธาตุ

องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ

Prathad Subdistrict Administrative Organization

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต


ออนไลน์ : 3

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต วันที่ โหลด
รายงานผู้สอบบัญชีและงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด 30 กันยายน 2565   24 เม.ย. 2566 132
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต   5 พ.ค. 2564 252
การประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาธารณะ   5 เม.ย. 2564 188