อบต.พระธาตุ

องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ

Prathad Subdistrict Administrative Organization

การจัดประชุมการจัดทำแผนพัฒนา ฯ ประจำปี พ.ศ.2566-2570


ออนไลน์ : 10

หัวข้อ :: การจัดประชุมการจัดทำแผนพัฒนา ฯ ประจำปี พ.ศ.2566-2570

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 เวลา 10.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ โดย นายชูชาติ แก้วกาหลง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ นายณรงค์ศักดิ์ ลือยงวัฒนา ผู้อำนวยการกองช่าง ร่วมกับ นางสุจิตรา ลาลุน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ลงพื้นที่ดำเนินการจัดประชุมการจัดทำแผนพัฒนา ฯ ประจำปี พ.ศ.2566-2570 ณ หมู่ 3 ตำบลพระธาตุ เพื่อรับฟังปัญหา ความต้องการ และแนวทางในการพัฒนาของประชาชนในหมู่บ้าน ตลอดจนบูรณาการดำเนินงานร่วมกันอย่างมีส่วนร่วมทุกระดับ โดยแผนพัฒนา ฯ เป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้การบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปเพื่อประโยชน์ของประชาชน โดยมีแผนพัฒนาเป็นเครื่องมือช่วยผลักดัน และสนับสนุน เพื่อแสดงความสัมพันธ์เชื่อมโยงและสอดคล้องกันระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และการจัดทำงบประมาณประจำปี เพื่อแสดงแนวทางและทิศทาง รวมทั้งเพื่อเป็นการประเมินผลการพัฒนาในช่วงเวลาสามปี
ต่อไป
วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2565   View : 303