อบต.พระธาตุ

องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ

Prathad Subdistrict Administrative Organization

ผู้ใหญ่บ้าน


ออนไลน์ : 18

หัวข้อ :: ผู้ใหญ่บ้าน

ผู้ใหญ่บ้าน


นายสมพงษ์ โพธินาม
กำนันตำบลพระธาตุ
บ้านบุ่งค้า หมู่ที่ 3


นางเยาว์รัตน์ วิระทูล
ผู้ใหญ่บ้าน บ้านวังปากบุ่ง หมู่ 1


นายจำนงค์ วาศรัตน์
ผู้ใหญ่บ้าน บ้านดอนยาง หมู่ 2


นายเกรียงไกร ปราบมนตรี
ผู้ใหญ่บ้าน บ้านดอนวิเวก หมู่ 4


นางสมหมาย โขงจำปา
ผู้ใหญ่บ้าน โนนก้านเหลือง หมู่ 5


นายสมพร ไชยคิรินทร์
ผู้ใหญ่บ้าน ดอนสำราญเหนือ หมู่ 6


นางศรินก์รัตน์ อารีสนั่น
ผู้ใหญ่บ้าน ดอนสำราญใต้ หมู่ 7


นางบัวเรียน พิมพ์รัตน์
ผู้ใหญ่บ้านบ้านแก่งข่า หมู่ 8