อบต.พระธาตุ

องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ

Prathad Subdistrict Administrative Organization

คำสั่งแต่งตั้งรองนายก อบต.และเลขานุการ นายก อบต.


ออนไลน์ : 10

หัวข้อ :: คำสั่งแต่งตั้งรองนายก อบต.และเลขานุการ นายก อบต.

      คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ
           ที่ 2/2565
     เรื่อง แต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
............................................................
                         ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 มาตรา 58/3 กำหนดว่านายกองค์การบริหารส่วนตำบลอาจแต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งมิใช่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นผู้ช่วยเหลือในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมอบหมายได้ ไม่เกินสองคน และอาจแต่งตั้ง     เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคนหนึ่ง ซึ่งมิได้เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐได้  
          อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 58/3 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 จึงแต่งตั้งบุคคล ดังต่อไปนี้
          1. นายชูชาติ  แก้วกาหลง  เป็นรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ ลำดับที่ 1
          2. นายสมบัติ  เอกวงค์ษา  เป็นรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ  ลำดับที่ 2
          3. นายบุญหลาย คำภักดี   เป็นเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ
          ทั้งนี้ ตั้งแต่ 11 เดือน มกราคม พ.ศ 2565
             สั่ง ณ วันที่  11  เดือน มกราคม พ.ศ 2565
 
 
     (นายประวัติ  อารีสนั่น)
   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ
โพสโดย : สำนักงาน อบต.พระธาตุ   วันที่ : 8 มีนาคม 2565   View : 641
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :